81. At-Takwir - Prestanak sjaja
Mekka - 29 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Kada Sunce sjaj izgubi,

 2. i kada zvijezde popadaju,

 3. i kada se planine pokrenu,

 4. i kada steone kamile* bez pastira ostanu,

 5. i kada se divlje životinje saberu,

 6. i kada se mora vatrom napune,

 7. i kada se duše sa tijelima spare,

 8. i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana

 9. zbog kakve krivice je umorena,

 10. i kada se listovi razdijele,*

 11. i kada se nebo ukloni,

 12. i kada se Džehennem raspali,

 13. i kada se Džennet približi -

 14. svako će saznati ono što je pripremio,

 15. I kunem se zvijezdama - koje se skrivaju,

 16. koje se kreću i iz vida gube,

 17. i noći kad ona veo diže,

 18. i zorom kada diše -

 19. Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,

 20. moćnog, od Gospodara svemira, cijenjenog,

 21. kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!

 22. A drug vaš nije lud:

 23. on ga je na obzorju jasnom vidio

 24. i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt

 25. i Kur’an nije prokletog šejtana govor,

 26. pa kuda onda idete?!

 27. Kur’an je samo pouka svjetovima,

 28. onome od vas koji hoće da je na Pravome putu,

 29. a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!  

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]