67. Al-Mulk - Vlast
Mekka - 30 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast - On sve može! -

 2. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; -  On je Silni, Onaj koji prašta,

 3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio - ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,

 4. zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.

 5. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

 6. A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je ono boravište!

 7. Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,

 8. gotovo da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: "Zar nije niko dolazio da vas opominje?"

 9. "Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao" - odgovoriće   - "a mi smo poricali i govorili: Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!"

 10. I reći će: "Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!"

 11. I oni će priznati da su bili nevjernici - pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!"

 12. Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi - oprost i nagrada velika!

 13. Govorili vi tiho ili glasno - pa, On, sigurno, zna svačije misli!

 14. A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.

 15. On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.

 16. Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u Zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?

 17. Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!

 18. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!

 19. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.

 20. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? - Nevjernici su samo obmanuti.

 21. Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? - Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.

 22. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?

 23. Reci:"On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!"

 24. Reci:"On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti."

 25. A oni govore:"Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!"

 26. Reci:"Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem."

 27. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno:"Evo, ovo je ono što ste požurivali!"

 28. Reci:"Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?"

 29. Reci:"On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi."

 30. Reci:"Šta mislite, ako vam vode presuše - ko će vam tekuću vodu dati?"  

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]