61. As-Saff - Bojni red
Medina - 14 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, On je Silni i Mudri!

 2. O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite?

 3. O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!

 4. Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.

 5. Kada Musa reče narodu svome: "O narode moj, zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama!” - i kad oni skrenuše u stranu,  Allah učini da i srca njihova u stranu skrenu - a Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu.

 6. A kada Isa, sin Merjemin, reče: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed,* koji će poslije mene doći" - i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: "Ovo je prava vradžbina!"

 7. A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? - A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji nepravdu čini.

 8. Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima.

 9. On po Poslaniku Svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima.

 10. O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne:

 11. u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite - to vam je, da znate, bolje –

 12. On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima;  to će biti uspjeh veliki,

 13. a daće vam i drugu blagodat koju jedva čekate; Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj radosnom viješću vjernike!

 14. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: "Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru!" - kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: "Hoćete li me pomoći Allaha radi?" I neki od sinova Israilovih su povjerovali, a drugi nisu, pa smo Mi one koji su povjerovali - protiv neprijatelja njihova pomogli, i oni su pobijedili.  

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]