53. An-Nagm - Zvijezda
Mekka - 62 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Tako Mi zvijezde kad zalazi,

 2. vaš drug* nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!

 3. On ne govori po hiru svome -

 4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

 5. uči ga Jedan ogromne snage,

 6. razboriti, koji se pojavio u liku svome

 7. na obzorju najvišem,

 8. zatim se približio, pa nadnio -

 9. blizu koliko dva luka ili bliže -

 10. i objavio robu Njegovu ono što je objavio,

 11. srce nije poreklo ono što je vidio,

 12. pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?

 13. On Ga je i drugi put vidio,

 14. kod Sidretu-l-muntehaa,

 15. kod kojeg je džennetsko prebivalište,

 16. kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo -

 17. pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,

 18. vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.

 19. Šta kažete o Latu i Uzzau*

 20. i Menatu, trećoj, najmanje cijenjenoj? -

 21. Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!

 22. To bi tada bila podjela nepravedna.

 23. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.

 24. Ne može čovjek  ostvariti sve što poželi,

 25. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet!

 26. A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.

 27. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,

 28. a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.

 29. Zato se ti okani onoga koji Kur’an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi -

 30. to je vrhunac njihova znanja - Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravome putu.

 31. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji - da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,

 32. one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta - On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom - On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.

 33. Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava

 34. i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,

 35. zna li on ono što je skriveno, pa vidi?

 36. Zar on nije obaviješten o onome šta se nalazi u listovima Musaovim

 37. i Ibrahimovim - koji je obaveze potpuno ispunjavao -

 38. da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,

 39. i da je čovjekovo samo ono što sam uradi,

 40. i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,

 41. i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,

 42. i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,

 43. i da On na smijeh i na plač navodi,

 44. i da On usmrćuje i oživljava

 45. i da On par, muško i žensko, stvara

 46. od kapi sjemena kad se izbaci;

 47. i da će ih On ponovo oživiti,

 48. i da On daje bogatstvo i moć da stječu,

 49. i da je On Sirijusa* Gospodar,

 50. i da je On drevni narod Ad uništio,

 51. i Semud, i da nikog nije poštedio,

 52. i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;

 53. i prevrnuta naselja On je prevrnuo,

 54. i snašlo ih je ono što ih je snašlo

 55. pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?

 56. Ovaj Kur’an je opomena kao i prijašnje opomene:

 57. Smak svijeta se približava,

 58. Allah će ga jedini otkriti!

 59. Pa zar se ovom govoru iščuđavate -

 60. i smijete se, a ne plačete -

 61. gordo dignutih glava?

 62. Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!  

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehnicke grjeske, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed nase obrade. Molim Allaha dz.s. da nam to ne upise u losa djela, a vas koji budete ucili online Kur’an molimo da ovo uzmete sa razumijevanjem!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]