109. Al-Kafirun - Nevjernici
Mekka - 6 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Reci: "O vi nevjernici,

  2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,

  3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;

  4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

  5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

  6. vama - vaša vjera, a meni - moja!”

NAPOMENA: Ako postoje slovne i tehničke greške, nastale su usljed naše obrade. Unaprijed se izvinjavamo i molimo da nam to uzmete sa razumijevanjem, bez zamjerke! Hvala!

Uredništvo!

[ zatvorite stranicu ]